WereldOuders Challenge deelnemersreglement

Terug naar evenement

Artikel 1: Algemeen

 1. Deelnemers volgen de instructies van de door de Stichting WereldOuders aangestelde leiding van de Challenge op.
 2. De WereldOuders Challenge is nadrukkelijk geen wedstrijd, maar een fondsenwervende mountainbiketocht.
 3. De WereldOuders Challenge is een evenement waar iedereen met een goede gezondheid en stevige basisconditie aan mee kan doen.
 4. Deelnemers mogen de huisstijl (logo, advertenties, basistekst enz.) van de WereldOuders Challenge uitsluitend gebruiken voor promotie en sponsorwerving. Het is niet toegestaan de huisstijl te gebruiken voor andere doeleinden noch aanpassingen en veranderingen aan te brengen aan het logo. In geval van twijfel dient contact te worden opgenomen met WereldOuders.

Artikel 2: Deelname

 1. Inschrijven kan alleen via inactievoorwereldouders.nl.
 2. De minimumleeftijd voor deelname bij aanvang van de tocht is 18 jaar.
 3. Inschrijven is mogelijk tot zes weken vóór aanvang van het evenement tenzij het maximum aantal deelnemers eerder is bereikt.

Deelnemers dienen zelf zorg te dragen voor een toereikende lichamelijke conditie en beschikken over een goede voorbereiding. Alle deelnemers dragen een goedgekeurde valhelm (verplicht).

Deelnemers van de WereldOuders Challenge doen geheel op vrijwillige basis mee en zijn zich terdege bewust van de risico’s die zich voor, tijdens en na de tocht kunnen voordoen. Deelnemers erkennen door deelname dat zij WereldOuders terzake vrijwaren van iedere aansprakelijkheid.

De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor letsel aan lichaam en/of schade aan eigendom(men) van deelnemers en/of derden tijdens de reis naar start en finish alsmede tijdens en na de tocht. De organisatie sluit elke aansprakelijkheid dienaangaande uit. Deelnemers dienen zich ter zake de risico’s verbonden aan de deelname, adequaat te verzekeren voor eigen rekening en risico. Door deelname erkennen zij dat zij adequaat verzekerd zijn.

Artikel 3: Startbedrag: inschrijfkosten en deelname fee

 1. Deelname aan WereldOuders Island Challenge is uitsluitend mogelijk indien de deelnemer na inschrijving de €100 inschrijfkosten en €2.300 deelname fee heeft betaald en daarenboven het sponsorbedrag van €3.500 heeft bijeengebracht.
 2. Betaling van de inschrijfkosten €100 vindt automatisch plaats per incasso of door middel van iDEAL.
 3. Deelnemers kunnen het inschrijfgeld €100 euro niet terugvorderen indien zij vervolgens besluiten niet deel te nemen aan de tocht.
 4. Dit deelnemersreglement maakt onlosmakelijk deel uit van de betalings-en annuleringsvoorwaarden die als bijlageis gehecht aan dit reglement. In die voorwaarden zijn de diverse bedragen en overige financiële zaken vermeld waaraan de deelnemers dienen te voldoen.

Artikel 4: De tocht

 1. De WereldOuders Challenge wordt in 2020 verreden van 13 t/m 20 november 2020 (aankomst Amsterdam op 21 november).
 2. Elke avond of ochtend vindt er een briefing plaats waaronder andere de kenmerken van de (volgende) dagetappe worden besproken. Deelname aan de dagelijkse briefing wordt aangeraden, maar is niet verplicht.
 3. De WereldOuders Challenge is een avontuurlijke reis en brengt daarmee ook risico’s met zich mee. De lokale (weers-, verkeers- en overige) omstandigheden kunnen de organisatie noodzaken de tocht aan te passen.
 4. Deelnemers gebruiken een gps-toestel van de organisatie en ontvangen daarbij een uitleg over de route.

Artikel 5: Verkeer

 1. De route is niet alleen toegankelijk voor de bikers van de WereldOuders Challenge. Deelnemers houden daarom uitdrukkelijk rekening met en dienen voorbereid te zijn op ander verkeer.
 2. Deelnemers van de WereldOuders Challenge dienen de plaatselijke verkeersregels volledig na te leven.
 3. Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van anderen.
 4. Deelnemers zijn verplicht aanwijzingen van de organisatie op te volgen. Het negeren van deze aanwijzingen kan leiden tot uitsluiting van deelname.
 5. Deelnemers zijn voorzichtig en nemen geen onnodige risico’s.
 6. Deelnemers dienen te fietsen c.q. zich in te spannen naar hun eigen capaciteiten. Deelnemers dienen altijd voorbereid te zijn op onverwacht remmen, in het bijzonder bij afdalingen.

Artikel 6: Tocht niet voltooid

 1. Als deelnemers de tocht niet uitrijden, beslist de organisatie van de WereldOuders Challenge in overleg met de persoonlijke sponsors over de bestemming van het toegezegde en betaalde sponsorgeld.
 2. Deelnemers die besluiten te stoppen tijdens de WereldOuders Challenge, melden dit onverwijld althans zo snel mogelijk bij de organisatie.

Artikel 7: Materiaal

 1. Deelnemers dienen tijdens de tocht een kleine doelmatige gereedschapsset bij zich te hebben voor het verrichten van reparaties. Voor overige materialen verwijzen wij naar de materiaallijst voor de fietsers.
 2. Deelnemers mogen extra gereedschap en reserveonderdelen meenemen tijdens de wielertocht, mits dit geen gevaar oplevert voor henzelf of andere deelnemers.
 3. Na afloop van de dagetappe kunnen deelnemers hun fiets laten nakijken door een mecanicien bij de plaats van overnachting. Vervangende onderdelen moeten door de deelnemer zelf betaald worden.

Artikel 8: Medische verzorging

 1. Deelnemers dragen tijdens de WereldOuders Challenge een geldig identiteitsbewijs (paspoort) bij zich en beschikken over een geldig internationaal bewijs van inenting tegen cholera, difterie, tetanus en poliomyelitis. 
 2. De organisatie van de WereldOuders Challenge draagt zorg voor eerste hulp bij ongelukken (EHBO) in samenwerking met WereldOuders en NPH.
 3. De definitie van EHBO: het verrichten van zogenaamde eerste hulp of het aanbrengen van noodinterventies.
 4. Als een deelnemer onverhoopt lichamelijk letsel of ongemak oploopt, dient deze dit zo spoedig mogelijk te melden bij de leiding van de tocht.                                                                            

Artikel 9: Verzekering & annulering    

 1. Deelnemers zijn verplicht zelf en voor eigen rekening en risico een ongevallenverzekering en reisverzekering met werelddekking af te sluiten. Het is ook zeer aanbevolen om een verzekering specifiek voor de fiets af te sluiten.
 2. Indien deelnemers verzuimen een adequate verzekering af te sluiten komt dit voor hun eigen risico, WereldOuders kan niet aansprakelijk worden gesteld.
 3. De deelnemer heeft het recht zijn deelname te annuleren door middel van een schriftelijke bevestiging daarvan. In geval van een dergelijke annulering is de deelnemer de volgende bedragen verschuldigd:

Bij annulering tot 101 dagen van tevoren: het inschrijfgeld á €100 en €50 deelname fee.
Bij annulering van 100 tot 61 dagen voor vertrek het inschrijfgeld á €100 en €400 deelname fee.
Bij annulering van 60 tot 46 dagen voor vertrek het inschrijfgeld á €100 en €800 deelname fee.
Bij annulering van 45 tot 22 dagen voor vertrek het inschrijfgeld á €100 en €1000 deelname fee.
Bij annulering vanaf 21 dagen voor vertrek het inschrijfgeld á €100 en de volledige deelname fee van €2.300.

Restitutie is alleen mogelijk met betrekking tot de deelname fee, dit is niet van toepassing op de €100 euro inschrijfgeld.

Op deze betalings- en annuleringsvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden is uitsluitend de rechtbank Midden-Nederland bevoegd daar kennis van te nemen tenzij enige dwingendrechtelijke bepaling een andere bevoegde rechtbank aanwijst.

Artikel 10: Vervoer

 1. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het vervoer naar en van luchthaven Schiphol.

Artikel 11: De organisatie

 1. De WereldOuders Challenge wordt georganiseerd door Stichting WereldOuders.
 2. De stichting is op geen enkele wijze aansprakelijk in geval van overmacht zoals bij staking of natuurramp of het anderszins niet doorgaan van de tocht.
 3. De stichting is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal en-of beschadiging van persoonlijke goederen.
 4. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, op foto en film voor promotionele doeleinden van de WereldOuders Challenge of van WereldOuders, zonder dat daar een vergoeding voor geldt.

Artikel 12: Varia

 1. In gevallen waar dit reglement niet in voorziet beslist de organisatie van de WereldOuders Challenge.
 2. Op dit reglement maar ook op de eventueel daaruit voortvloeiende verplichtingen en gevolgen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden is uitsluitend de rechtbank Midden-Nederland bevoegd daar kennis van te nemen tenzij enige dwingendrechtelijke bepaling een andere bevoegde rechtbank aanwijst.